top of page
Cohort2 slide.jpeg

Hyfforddiant i'r Weinidogaeth Ordeiniedig

Paratoi i wasanaethu Duw a phobl Dduw ym myd Duw yw paratoi ar gyfer y Weinidogaeth Ordeiniedig. Mae hyn yn llawer mwy na dysgu sut i bregethu pregeth neu ysgrifennu traethawd. Mae’n golygu cael eich ymdrochi’n ddwfn yn nysgeidiaeth yr eglwys, datblygu set eang o sgiliau a phrofiadiau, dysgu am fyd heddiw, nid ddoe, ac yn bennaf oll, tyfu mewn cariad at Dduw ac yng nghariad Duw. Rydyn ni'n galw hyn i gyd yn 'ffurfiant' (neu 'hyfforddiant') oherwydd rydyn ni'n cael ein ffurfio, gyda'n gilydd, i ymateb i alwad Duw ar ein bywydau.

 

Cynigir cyfleoedd ffurfio i'r rhai sydd wedi mynd trwy eu prosesau cymeradwyo enwadol eu hunain (ee Bwrdd y Weinidogaeth UBC) yn ogystal â myfyrwyr 'opsiwn agored' sy'n archwilio galwad i weinidogaeth yn eu bywydau eu hunain ond nad ydynt eto wedi mynd trwy'r prosesau cymeradwyo ffurfiol.

 

Mae hyfforddi ar gyfer y Weinidogaeth Ordeiniedig yn cynnwys y pedair elfen, isod.

Elfennau Hyfforddiant

Cymhwyster Arwain ac Arloesi (CAA)

Daw rhai myfyrwyr i'r Coleg gydaphrofiad sylweddol o astudiaeth ddiwinyddol  a/neu brofiad sylweddol yn y weinidogaeth Gristnogol. Ar gyfer myfyrwyr o'r fath sy'n cael eu cymeradwyo gan eu henwadau ar gyfer y rhaglen hon, efallai y byddwn yn gallu cynnig y CAA. Mae'r rhaglen hon yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu yn y gwahanol feysydd ffurfiant, ond mae'n ymgorffori rhaglen fwy cyfyngedig o astudio diwinyddol, ac yn cynnwys gwaith unigol dan oruchwyliaeth ar bwnc o ddewis. 

 

Felly, dydy'r CAA ddim yn ceisio cydnabod bod myfyriwr wedi cyrraedd 'lefel' academaidd benodol, ond, yn hytrach, bod myfyriwr wedi ymgysylltu'n dda â'r broses ffurfio. Mae’n annog myfyrwyr i barhau i feddwl a myfyrio’n ddiwinyddol ar y weinidogaeth y cânt eu galw iddi, a’r Duw sy’n eu galw. Mae'r CAA yn para am hyd rhaglen hyfforddi'r myfyriwr, sydd fel arfer naill ai'n ddwy neu'n dair blynedd.

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae pynciau a ddewiswyd gan fyfyrwyr wedi cynnwys:

  • A yw Diwygiadau Cristnogol wedi cael Effeithiau Parhaol ar y Bobl a'r Gymuned y Digwyddasant ynddynt?

  • Addoli pan nad ydym yn gallu cyfarfod.

  • Sut y Gall Plannu Eglwysi Newydd yn Ne Cymru Adennill Dioddefaint i Iesu.

  • Sôn am Hil mewn Mono-Ddiwylliant Gwyn.

  • Dadansoddiad o'r Dulliau Disgyblaeth a Ddefnyddir yn Gyffredin mewn Ffurfiau o Weinidogaeth Deuluol.

  • Cenhadaeth Wrthdro fel Dull at Genhadaeth y DU.

  • Rôl Cerddoriaeth mewn Addoliad Cristnogol.

Darganfod Mwy

Os hoffech wybod mwy, cysylltwch â ni fel y gallwn siarad ymhellach. Byddai croeso i chi ddod i weld beth rydym yn ei wneud, neu gallwn gwrdd ar-lein.

Os ydych ar y camau cynharaf o ganfod galwad i weinidogaeth Gristnogol, byddem yn eich annog i siarad â gweinidog eich eglwys, neu â chynrychiolydd gweinidogaeth eich enwad, oherwydd efallai y bydd gofynion penodol i’w hystyried.

Slide14.jpeg
bottom of page